office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Executarea silita a imobilelor!

Executarea silita a imobilelor este reglementata de Noul Cod de procedura civila intrat in vigoare in februarie 2013.

In vederea identificării imobilului urmărit, executorul judecătoresc se va deplasa la locul unde este situat acesta şi va incheia un proces-verbal de situaţie. După intocmirea procesului-verbal de situaţie executorul va soma pe debitor că, dacă nu va plăti, se va trece la vanzarea imobilelor cuprinse in acest proces-verbal.

Somaţia de plată ce va fi comunicată debitorului va fi inscrisa in cartea funciară prin grija executorului judecatoresc.

După primirea somaţiei debitorul poate cere instanţei de executare, in termen de 10 zile de la comunicare, să-i incuviinţeze ca plata integrală a datoriei, inclusiv dobanzile şi cheltuielile de executare, să se facă din veniturile imobilului urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni.

Instanţa sesizată va cita părţile in camera de consiliu şi se va pronunţa prin incheiere irevocabilă. In caz de admitere a cererii debitorului, instanţa va dispune suspendarea urmăririi silite imobiliare.

Dacă in termen de 15 zile de la primirea somaţiei debitorul nu plăteşte datoria, executorul judecătoresc va incepe procedura de vanzare.

Executorul va stabili prin expertiza de specialitate preţul imobilului. Totodată, executorul va cere biroului de carte funciară să-i comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit. Titularii acestor drepturi vor fi inştiinţaţi despre executare şi vor fi citaţi la termenele fixate pentru vanzarea imobilului.

In termen de 5 zile de la stabilirea preţului imobilului executorul va intocmi şi va afişa publicaţia de vanzare a acestuia care va cuprinde următoarele menţiuni:

  • denumirea şi sediul organului de executare,
  • numărul dosarului de executare, numele şi calitatea executorului,
  • numele şi domiciliul debitorului şi creditorului,
  • titlul executoriu in temeiul căruia se face urmărirea imobiliară,
  • identificarea imobilului şi descrierea lui sumară,
  • preţul la care a fost evaluat imobilul, data, ora şi locul vanzării la licitaţie,
  • invitaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunţe executorului inainte de data stabilită pentru vanzare, invitaţia către toţi cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop şi, pană la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare,
  • menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, pană la termenul de vanzare, o cauţiune reprezentand 10% din preţul la care a fost evaluat imobilul,
  • data afişării publicaţiei de vanzare,
  • semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.

Termenul stabilit pentru vanzare nu va fi mai scurt de 30 de zile şi nici mai lung de 60 de zile de la afişarea publicaţiei de vanzare la locul unde va avea loc licitaţia.

Debitorul va fi inştiinţat despre data, ora şi locul vanzării.

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la Trezoreria Statului, la  C.E.C. sau la orice altă instituţie bancară, la dispoziţia executorului judecătoresc, pană la termenul stabilit pentru vanzare, o cauţiune reprezentand 10% din preţul de incepere a licitaţiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare.

Vanzarea se face la sediul executorului judecatoresc sau al instanţei de executare ori la locul unde este situat imobilul.

Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

Vanzarea la licitaţie se face in mod public şi se va ţine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate.

Licitaţia incepe prin citirea de către executor a publicaţiei de vanzare şi a ofertelor primite pană la acea dată. Executorul va oferi spre vanzare imobilul, prin trei strigări succesive, la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decat cel la care s-a făcut evaluarea sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preţ.

In cazul in care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o nouă publicaţie de vanzare.

La acest termen licitaţia va incepe de la preţul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Dacă nu se obţine preţul de incepere a licitaţiei, la acelaşi termen bunul va fi vandut la cel mai mare preţ oferit. Vanzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care incepe licitaţia.

Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitaţie, a oferit preţul de vanzare in conditiile mentionate.

Executorul va intocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul fiecărei licitaţii. In procesul-verbal vor fi menţionaţi toţi cei care au participat la licitaţie, sumele oferite de fiecare participant, precum şi adjudecatarul imobilului. Procesul-verbal va fi semnat de executor, creditor, debitor şi de adjudecatar.

Adjudecatarul imobilului va depune preţul la dispoziţia executorului judecătoresc in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzării, ţinandu-se seama de cauţiunea depusă in contul preţului.

Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa sa in contul preţului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferenţa de preţ.

Dacă adjudecatarul nu depune preţul in termen, imobilul se va scoate din nou in vanzare in contul acestuia, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ.

Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului.

După adjudecarea imobilului către unul dintre participanţii la licitaţie, executorul va  dispune restituirea cauţiunilor depuse de ceilalţi participanţi. La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate stabili plata preţului in rate, numărul acestora, cuantumul şi data scadenţei lor, precum şi suma care se plăteşte de indată drept avans.

După plata integrală a preţului, executorul va intocmi actul de adjudecare care va cuprinde următoarele menţiuni: denumirea şi sediul organului de executare, numele şi calitatea executorului, numărul şi data procesului-verbal de licitaţie, numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi adjudecatarului, preţul la care s-a vandut şi modalitatea de achitare in cazul in care vanzarea s-a făcut cu plata in rate, datele de identificare a imobilului, menţiunea că, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu impotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, in cazul in care vanzarea s-a făcut cu plata preţului in rate. Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda dobanditorului spre a-i servi ca titlu de proprietate şi pentru a fi inscris in cartea funciară.

Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar. Prin intabulare, adjudecatarul dobandeşte dreptul de a dispune de imobilul cumpărat. De la data intabulării imobilul rămane liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, creditorii putandu-şi realiza aceste drepturi numai din preţul obţinut. Dacă preţul de adjudecare se plăteşte in rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea cererilor de executare silita, a contestatiilor si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.