office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Procesul-verbal de contraventie!

Potrivit prevederilor OG nr.2/2001, contraventia se constata printr-un proces-verbal încheiat de persoanele abilitate sa stabilesca și sa sanctioneze contraventiile, denumite agenti constatatori.

Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii și subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele împuternicite în acest scop de ministri și de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum și de alte persoane prevazute în legi speciale.

Ofiterii și subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constata contravenții privind: apararea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vânzarea, circulatia si transportul produselor alimentare și nealimentare, tigarilor și bauturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotarâre a Guvernului.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu:

1) data și locul unde este încheiat;

2) numele, prenumele, calitatea și institutia din care face parte agentul constatator;

3) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia și locul de munca ale contravenientului;

4) descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

5) indicarea actului normativ prin care se stabileste și se sanctioneaza contraventia;

6) indicarea societatii de asigurari, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;

7) posibilitatea achitarii în termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate;

8) termenul de exercitare a caii de atac și organul la care se depune plangerea contraventionala.

In situatia în care contravenientul este o societate comerciala, în procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de înmatriculare în registrul comertului și codul fiscal, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezinta.

In momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului verbal.

Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul firmelor, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei savârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal.

Nulitatea se constata și din oficiu de catre instanta de judecata.

Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator și de contravenient. In cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor.

In acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnatura acestuia.

Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Procesul-verbal se va înmâna sau se va comunica, în copie, contravenientului.

Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea în termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.

În situatia în care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum și daca a fost obligat la despagubiri, odata cu procesul-verbal acestuia i se va comunica și înstiintarea de plata.

În înstiintarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii la institutiile abilitate sa o încaseze  în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând sa se procedeze la executarea silita.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea plangerilor contraventionale, asistenta si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.