fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Cum se redacteaza cererea de chemare in judecata?

Potrivit Codului de procedura  civila, intrat in vigoare la 15 februarie 2013,  cererea de chemare in judecata trebuie sa cuprinda:

a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant. Daca reclamantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;

b) numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional.

c) obiectul cererii si valoarea lui, dupa evaluarea reclamantului, atunci cand acesta este evaluabil in bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare.

Daca cererea de chemare in judecata ridica pretentii in legatura cu un imobil atunci, pentru identificarea acestora, se vor arata localitatea si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, precum si, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic, dupa caz.

Cererea de chemare in judecata va avea anexat extrasul de carte funciara, cu aratarea titularului inscris in cartea funciara, eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul, iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara, se va anexa un certificat emis de acelasi birou, care atesta acest fapt;

d) enumerarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;

e) mentionarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor depune anexate cererii de chemare in judecata .

Cand reclamantul doreste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul paratului, va cere infatisarea in persoana a acestuia, daca paratul este o persoana fizica. In cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu, acesta va fi atasat cererii de chemare in judecata. Cand se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele si adresa martorilor,

f) semnatura.

Cererea de chemare in judecata ce nu cuprinde numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea oricareia dintre parti, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este nula.

Cu toate acestea, lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul judecatii in fata primei instante. Daca se invoca lipsa de semnatura, reclamantul care lipseste la acel termen va trebui sa semneze cererea cel mai tarziu la primul termen urmator, fiind instiintat in acest sens prin citatie. In cazul in care reclamantul este prezent in instanta, acesta va semna chiar in sedinta in care a fost invocata nulitatea.

In cazul in care cererea de chemare in judecata este supusa timbrarii, dovada achitarii taxelor datorate se ataseaza cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata , in conditiile legii.

Cererea de chemare in judecata , depusa personal sau prin reprezentant, sosita prin posta, curier, fax sau scanata si transmisa prin posta electronica ori prin inscris in forma electronica, se inregistreaza si primeste data certa de catre instanta de judecata prin aplicarea stampilei de intrare.

Dupa inregistrare, cererea de chemare in judecata si inscrisurile care o insotesc, se predau presedintelui instantei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de indata masuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a completului de judecata.

Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata indeplineste cerintele mentionate mai sus.

In situatia in care cererea de chemare in judecata nu indeplineste aceste cerinte obligatorii, atunci reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, sa efectueze completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii.

Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul, se dispune anularea acesteia printr-o incheiere.

Impotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii. Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii.

Judecatorul, imediat ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru o cerere de chemare in judecata , dispune comunicarea acesteia catre parat.<

Paratul are obligatia de a depune intampinare in termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata.

Intampinarea formulata de parat se comunica reclamantului care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei.

In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.

In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul aratat mai sus sau reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termenul mentionat, la data expirarii acestor termene judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste redactarea cererilor de chemare in judecata si reprezentarea in fata instantelor de judecata.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.