fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Modificarea datelor de identificare ale asociatilor!

Potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificarea datelor de identificare ale asociaţilor, administratorilor, directorilor societăţilor comerciale trebuie mentionata la oficiul registrului comertului.

In acest sens, documentele necesare pentru inregistrarea noilor date sunt urmatoarele:

1) cererea de înregistrare;

2) actul doveitor din care să rezulte noile date de identificare;

3) dacă este cazul, actul constitutiv actualizat;

4) împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale;

5) dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

– 45 lei, taxele de registru;-

– 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;

– tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru notificarea privind depunerea textului actualizat al actului constitutiv, dacă este cazul.

Dovada privind modificarea datelor de identificare ale asociaţilor, acţionarilor, persoanelor împuternicite, reprezentanţilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor persoane juridice poaet fi făcuta cu urmatoarele acte:

a) certificatul de căsătorie (copie),

b) actul de identitate (copie),

c) hotărâre judecătorească definitivă de divorţ sau de schimbare a numelui (copie),

d) actele de înregistrare ale asociaţilor, acţionarilor, persoanelor împuternicite, reprezentanţilor, administratorilor, cenzorilor, auditorilor, lichidatorilor (copii).

Pentru modificarea datelor, copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.

În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun actele în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

In cazul în care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum sunt definite de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, acestea trebuie prezentate în forma apostilată pentru statele care au semnat sau aderat la această convenţie, respectiv în forma supralegalizată de celelalte state.

Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplică pentru documentele întocmite în statele cu care România are încheiate convenţii/tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare.

Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la registrul comertului, vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.